ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CODAGEX NV

   

  1. Algemeen

  1.1. Definities

  'Verkoper': Codagex NV, met zetel te 2480 Dessel, Zandbergen 10, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0439.312.505.

  'Koper': elke fysieke persoon of rechtspersoon die door de Verkoper verhandelde goederen aankoopt.

  1.2. Toepassingsgebied

  De Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna de 'Algemene voorwaarden') regelen exclusief alle precontractuele en contractuele relaties tussen de Koper en de Verkoper. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hebben de Algemene Voorwaarden van de Verkoper voorrang op die van de Koper, ongeacht enige verwijzing door de Koper naar afwijkende bepalingen.

  Door een bestelling te plaatsen bevestigt de Koper vooraf kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de Verkoper en aanvaardt hij ze integraal en onvoorwaardelijk.

  In de veronderstelling dat een artikel of een onderdeel van een artikel van de Algemene Voorwaarden of Bijzondere Voorwaarden nietig of ontoepasbaar zou worden verklaard, zal deze nietigheid geen betrekking hebben op het geldige onderdeel van de bepaling, en ook niet op de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van de Bijzondere Voorwaarden.

  De niet-uitvoering van een bepaling van de Algemene Voorwaarden leidt niet tot afstand doen ervan, tenzij een dergelijk afstand doen voortvloeit uit een uitdrukkelijk, ondubbelzinnig schrijven ondertekend door degene die afstand doet. Afstand doen van een recht leidt eveneens niet tot afstand doen van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden kan volgen. 

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen of te actualiseren in de klantenzone op zijn website www.codagex.be. Deze wijzigingen en updates worden opgelegd aan de Koper, die het uitdrukkelijk aanvaardt, en die deze rubriek bijgevolg regelmatig moet raadplegen om de Algemene Voorwaarden van kracht te controleren.

   

  2. Offertes en engagementen van de Verkoper

  2.1. Offertes

  Elke offerte opgemaakt door de Verkoper is indicatief en verbindt hem zodra de bestelling geplaatst door de Koper vermeld in deze offerte uitdrukkelijk aanvaard wordt door de Verkoper. De prijzen vermeld in de offerte zijn in elk geval slechts geldig voor een maximumduur van tien dagen na uitgifte ervan.

  Bestellingen afgesloten door tussenpersonen zoals commerciële vertegenwoordigers en handelsagenten verbinden de Verkoper pas na schriftelijke bevestiging van de bestelbon door de Verkoper.

  2.2. Overige verbintenissen

  De verbintenissen kunnen alleen schriftelijk worden genomen door de Verkoper en mits ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van de Verkoper. Uitwisselingen van mails, tijdelijke of gebruikelijke handelskortingen, facturaties of andere vormen van verklaring of uitvoering van handelsrelaties kunnen in geen geval worden beschouwd als een engagement van de Verkoper voor de toekomst. 

   

  3. Bestellingen

  Bestellingen worden geplaatst, ofwel via een bezoek van een aangestelde van de Verkoper, ofwel via elektronische weg per email of via de klantenzone op de website www.codagex.be en ze worden behoudens specifiek geval of vraag van de Verkoper in die zin, niet opgenomen in een bestelbon ondertekend door de Koper. De Verkoper zendt wel ter bevestiging van de bestelling door de Koper een orderbevestiging naar het door hem opgegeven emailadres. Behoudens schriftelijk protest op deze email door de Koper wordt de ontvangst ervan beschouwd als een stilzwijgend akkoord. Indien de Verkoper het vraagt, moet de Klant zijn bestelling schriftelijk bevestigen. De bestellingen van de Klant worden uitgevoerd in functie van de beschikbaarheid van de producten in de magazijnen van de Verkoper, waarbij die laatste geen enkel engagement neemt in termen van beschikbaarheid. 

  Ingeval van annulering van een bestelling of ingeval  van in gebreke blijven door de Koper, is door de Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de bestelling, meer de kosten van terugname en verzending.

   

  4. Leveringen

  De leveringen gebeuren op het risico van de Koper, ook als de prijs vastgesteld is tot de bestemming. De producten worden geleverd op de plaats overeengekomen tussen de Partijen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een gedeeltelijke levering te doen indien er maar een deel van de bestelling kan worden geleverd. De leveringstermijnen zijn niet bindend maar vormen louter een aanduiding die geen enkele garantie meebrengt. Vertraging in de levering geeft de Klant in geen geval het recht om de betaling van de factuur op te schorten, de bestelling te annuleren, de goederen te weigeren of welke schadevergoeding dan ook te eisen. Indien de Verkoper de producten niet kon leveren door de fout of afwezigheid van de klant, zal de Verkoper een schadevergoeding kunnen eisen. In het geval van overmacht zoals bepaald in punt 11 hieronder, zal de levering kunnen worden opgeschort. Indien het geval van overmacht meer dan 48 uren duurt, zal de Verkoper geldig vrijgesteld zijn van zijn verplichting om te leveren. Als het volume van de bestelling onvoldoende is om rendabel te zijn, zal de bestelling worden klaargezet en kan de klant ze komen halen in het magazijn na contante betaling.

   

  5. Prijs

  Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling schriftelijk overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper, worden de goederen gefactureerd aan de prijs van kracht op de leveringsdatum. Alle huidige en toekomstige belastingen en taksen zijn altijd ten laste van de Koper.

   

  6. Kortingen

  Kortingen en andere voordelen kunnen worden toegekend volgens bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen de partijen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment, na informatie aan de Koper, productcategorieën uit te sluiten uit de mechanismen van kortingen en voordelen, met name in functie van specifieke marges gegenereerd door deze producten, of van andere kenmerken, met name reglementaire. 

   

  7. Betalingen

  7.1. Algemeen

  Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke bepaling tussen de Verkoper en de Koper zijn alle facturen van de Verkoper betaalbaar binnen een maximumtermijn van 30 dagen vanaf de uitgiftedatum van de factuur. Bankkosten van welke aard ook zijn ten laste van de Koper. Behoudens schriftelijk akkoord van de Verkoper kan de Koper in geen geval betalen aan een chauffeur, een vertegenwoordiger, een mandataris of enige andere persoon dan de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om, op elk moment (en specifiek in de veronderstelling dat hij aan de Koper een betalingstermijn verleent) garanties en zekerheden te eisen die de goede uitvoering van de verplichtingen van de Koper garanderen en om elke beschermende maatregel die hij nuttig acht, te nemen. Om deze garanties te verkrijgen zal elke bestelling opgeschort kunnen worden tot aanduiding van de gevraagde garanties. Bij gebrek aan een dergelijke regularisatie binnen een termijn van veertien dagen vanaf de opschortingsmaatregelen zal de Verkoper elke lopende bestelling alsook de hele contractuele relatie met de Koper kunnen opzeggen, met onmiddellijke ingang, onverminderd elke vergoeding die de Verkoper zou kunnen eisen uit hoofde van het einde van de relaties tussen de partijen. 

  7.2. Niet-betaling - Gedeeltelijk betaling - Laattijdige betaling

  Alleen effectieve inning door de Verkoper op de overeengekomen vervaldag vormt een betaling. Bij ontstentenis van volledige betaling op de vervaldag zal het bedrag van de facturen verschuldigd door de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling:

  -        interesten opleveren aan de referentie intrestvoet, vastgesteld door de ECB, bepaald in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 tot uitvoering van de Europese richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000, vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als een afgelopen maand. Deze intresten worden berekend vanaf de dag na de vervaldag tot de volledige betaling.

  -        bovendien vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 150 euro en een maximum van 5.000 euro, als forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, opvolging van debiteurenbestand, incassokosten en handelsverstoring.

  -        in de veronderstelling dat de Verkoper, om de schulden ingelost te krijgen, een gerechtelijke procedure moet starten, zal de Koper, naast de hierboven bedoelde verhogingen, ook een forfaitaire vergoeding van 250 euro verschuldigd zijn voor administratiekosten.

  De datum vermeld op de factuur wordt beschouwd als de verzenddatum. In het geval van laattijdige betaling zal de Koper de voordelen van eerder toegekende kortingen en betalingsfaciliteiten verliezen. Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het saldo van alle andere door de Koper verschuldigde, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. Alle betalingen worden eerst afgeboekt op de intresten en de strafclausule en vervolgens afgetrokken van de oudste factuur.

  In het geval van laattijdige betaling heeft de Verkoper het recht om elke levering alsook zijn verplichtingen op te schorten, ook al vloeien die voort uit andere lopende overeenkomsten tussen de partijen.

  7.3. Betwisting van de factuur

  De betwisting van een factuur moet schriftelijk worden verstuurd binnen de 8 kalenderdagen vanaf de ontvangst ervan, de poststempel of desgevallend de elektronische datumstempel geldt als bewijs. Bij ontstentenis zal de betwisting niet als geldig kunnen worden beschouwd. De betwisting moet, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd zijn en per aangetekende brief, al dan niet elektronisch, aan de Verkoper worden bezorgd.

   

  8. Voorbehoud van eigendom

  Alle goederen geleverd door de Verkoper blijven de eigendom van die laatste tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, inclusief de eventuele kosten en intresten. De risico's met betrekking tot aangekochte producten worden echter overgedragen aan de Koper na levering. 

   

  9. Ontvangst van goederen - terugname van goederen

  9.1. Erkenning van de goederen

  De Koper is verplicht de goederen te controleren op het ogenblik dat hij ze in ontvangst neemt. De Koper is verplicht te controleren of de goederen overeenstemmen met de bestelling en om te inspecteren of er geen gebreken zijn aan de goederen en/of de verpakking, of op het vlak van de geleverde hoeveelheden. In de veronderstelling dat er enig gebrek zou worden vastgesteld op kwantitatief of kwalitatief vlak, zal de Koper de Verkoper hierover onmiddellijk en ten laatste binnen een termijn van 72u na ontvangst van de goederen moeten informeren via een schrijven per aangetekende post. Bij ontstentenis zal de Koper onomstreden geacht zijn de goederen in overeenstemming met zijn bestelling te hebben ontvangen en ze te hebben aanvaard. Elke latere klacht over zichtbare gebreken zal onontvankelijk worden geacht, wat uitdrukkelijk wordt aanvaard door de Koper.

  De wederverkoop van goederen houdt van rechtswege erkenning in.

  In het geval van door de verkoper erkende gebrekkige goederen, zal die laatste uitsluitend verplicht zijn tot vervanging of herstelling van deze goederen, met uitsluiting van enige andere vorm van vergoeding. Elk verborgen gebrek moet binnen de 48 uren na vaststelling ervan worden aangegeven, het bewijs van naleving van deze termijn is voor rekening van de Koper. Meer dan zes maanden na ontvangst van de goederen zal er geen enkele klacht voor verborgen gebreken worden aanvaard. Naast de voorwaarde van termijn is elke klacht pas ontvankelijk indien: - de goederen zich in een strikt identieke staat bevinden aan degene waarin ze zich bevonden op het ogenblik van de levering en dat ze nog niet werden gebruikt of geopend; - de Koper zelf geen behandelingen, herstellingen, wijzigingen of bewerkingen heeft gedaan aan de geleverde goederen; - de Koper al zijn betaalverplichtingen heeft nageleefd.

  9.2. Terugname van de goederen

  Geleverde goederen worden niet teruggenomen. Indien de Verkoper echter aanvaardt om bepaalde goederen terug te nemen, dan zal deze terugname gebeuren voor maximum 60% van het gefactureerde bedrag excl. BTW en zonder transportkosten (het verschil vormt een forfaitaire schadevergoeding voor behandelings- en waardeverminderingskosten van de goederen). Een terugname van goederen zal in geen geval worden aanvaard voor temperatuurgevoelige producten en evenmin voor goederen waarvan de vervaldatum minder dan zes maanden bedraagt.

   

  10. Aansprakelijkheid

  De producten genieten van de waarborg die door de fabrikant gegeven wordt. De aansprakelijkheid van de Verkoper is bij uitdrukkelijke overeenkomst beperkt tot de herstelling of de kosteloze ruil van de onderdelen die als defect erkend werden door de Verkoper, met uitsluiting van alle schadevergoedingen om welke reden ook. De vervangen onderdelen blijven eigendom van de Verkoper.

  De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik of implementatie door de Koper, van goederen geleverd door de Verkoper. Algemeen kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van welke aard ook, geleden door de Koper of een derde, rechtstreeks of onrechtstreeks gekoppeld aan goederen verkocht door de Verkoper (onverminderd dwingende bepalingen of van openbare orde met betrekking tot de betrokken producten, met name ten opzichte van eindconsumenten).

   

  11. Overmacht

  De Verkoper is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van één of meer van zijn verplichtingen indien deze nietuitvoering te wijten is aan een geval van overmacht, met name een verhindering onafhankelijk van zijn wil en waarvan men redelijkerwijze niet van hem zou kunnen verwachten dat hij ze in beschouwing neemt, op het ogenblik van het afsluiten van de Overeenkomst, dat hij ze voorkomt of oplost of dat hij de gevolgen ervan voorkomt of oplost. 

  De uitvoering van de overeenkomst zal zo lang worden opgeschort als het geval van overmacht de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt; de Koper zal dan niet de minste vergoeding van de Verkoper kunnen eisen. Overmacht zal ook worden geacht wegens tekortkoming van een leverancier van de Verkoper en dit om welke reden dan ook. 

   

  12. Verbod van (weder)verkoop op Online Marktplaatsen

  Het is de Koper niet toegestaan de afgenomen producten door/weder te verkopen op Online Marktplaatsen, zoals, zonder volledig te zijn, Bol.com Plaza, Amazon Marketplace, Zalando Marketplace, Rakuten Marketplace, eBay en alle andere Online Marktplaatsen.

  Ingeval van inbreuk op deze bepaling, zal de Koper zonder dat enige verdere actie, formaliteit of ingebrekestelling is vereist na een schriftelijke kennisgeving vanwege de Verkoper, een direct opeisbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 5.000 EUR voor iedere tekortkoming, vermeerderd met 500 EUR voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, zonder dat de Verkoper enig verlies of enige schade dienen te bewijzen en onverminderd het recht van de Verkoper om daar bovenop een hogere schade aan te tonen en te vorderen.

   

  13. Bescherming van persoonlijke gegevens

  Door een bestelling te plaatsen verbindt de Koper zich tot het leveren van ernstige en echte gegevens die betrekking hebben op hem. De meegedeelde informatie wordt gebruikt voor de verwerking en de uitvoering van bestellingen maar kan ook worden gebruikt om commerciële acties en informatie over nieuwe producten en diensten van de Verkoper voor te stellen. De Koper heeft het recht om de persoonlijke gegevens die door de Verkoper worden bijgehouden te raadplegen, een kopie te vragen en de rechtzetting of schrapping ervan te vragen. De aanvraag moet gericht worden aan het adres van de maatschappelijke zetel van de Verkoper. 

   

  14. Bevoegdheid van de rechtbanken en toepasselijk recht

  14.1. Alle relaties tussen de Verkoper en de Koper alsook de Algemene Voorwaarden vallen uitsluitend onder het Belgisch recht.

  14.2. Elke betwisting met betrekking tot de uitvoering, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst kan de meeste gerede partij voor de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhour brengen.